1991, Alex Stenzel, Hero Models, Portfolio, Hollywood

1991, Alex Stenzel, Hero Models, Portfolio, Hollywood