1991 Alex Stenzel, Hero Models, Portfolio, Hollywood

1991 Alex Stenzel, Hero Models, Portfolio, Hollywood