1990, Alex Stenzel, Hero Models, Portfolio, Hollywood

1990, Alex Stenzel, Hero Models, Portfolio, Hollywood